Email Drukuj

Status prawny Teatru Rampa na Targówku

 

Postanowienia ogólne

 

Status prawny Teatru Rampa na Targówku


1. Teatr Rampa - na Targówku, zwany dalej „Teatrem”, jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną. Teatr używa nazwy: Teatr Rampa - na Targówku.

 

2. Teatr działa w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:

  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą";
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.);
  • statutu nadanego  UCHWAŁĄ NR XXXVIII/986/2012  RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  z dnia 20 czerwca 2012 r.

 

3. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

 

4. Teatr może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz
poza jej granicami.

 

5. Siedzibą Teatru jest Warszawa.

 

6. Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.

 

7. Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich
kompetencji.